Loh e Mehfooz Mein Likhi Gai Tehreer

Loh e Mehfooz Mein Likhi Gai Tehreer

loh e mehfooz mein likhi gai tehreer
Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai ke Rasool Allah (Peace Be Upon Him) ne irshad farmaya:
"Jab Allah Ta'la ne makhlooqat ko paida farmaya to Loh e mehfooz mein ye likh diya:
"Meri rehmat mere ghusse par ghalib hai."
Ye tehreer Allah Ta'la ke paas arsh par mojood hai"
(Sahi Muslim : 7145)

No comments:

Post a Comment