Aqeeqah Ke Gosht Ka Kya Kara Jaye

Aqeeqah Ke Gosht Ka Kya Kara Jaye

aqeeqah ka gosht
aqiqa ka gosht
aqeeqah ka gosht kis tarah taqseem kiya jaye

Aqeeqah ke gosht may Shari'at ne koi had maqarrar nahi ki. Aap poora gosht khud bhi rakh saktay hein, tafseel ke liye video dekhen.


No comments:

Post a Comment