Namaz-e-Awabeen Ka Tarika

Namaz-e-Awabeen Ka Tarika

namaze awabeen ka tarika
Salaat-e-Awabeen
Salatul Awabeen
Method Of Awabeen Prayer

Maghrib ki 3 rakat farz parhne ke baad 6 rakat 1 hi niyat se parhye, har 2 rakat par qaida kijiye or is mein attahiyat, Durood-e-Ibrahim or Dua parhye, pehli, teesri or panchwi rakat ki ibtada mein sana, tauz o tasmiyah bhi parhye. Chati rakat ke qaiday ke baad salam pher dijiye. Pehli 2 rakatein Sunnat e Moakkada hui or baqi 4 nawafil. Ye hai awabeen (Yani toba karne walo) ki Namaz.
Chahein to 2 rakat kar ke bhi parh saktay hein. Baad maghrib 6 rakatein mustahib hein in Salatul Awabeen kehtay hein, khuwah 1 salam se sab parhay ya 2 se ya 3 se or 3 salam se yani har 2 rakat par salam pherna afzal hai.

Salatul Awabeen Ki Fazilat:

Hazrat Syedna Abu Huraira (R.A) se riwayat hai ke Aap (Peace Be Upon Him) ne farmaya "Jo maghrib ke baad 6 rakatein is tarah ada kare ke in ke darmiyan koi buri baat na kahe to ye 6 rakatein 12 saal ki ibadat ke barabar hongi."

2 comments: