70 Balaon Say Aafiat Ki Dua

70 Balaon Say Aafiat Ki Dua

70 Balaon Say Aafiat Ki Dua

Allah Ta'la ke naam se or taqat nahi (Gunaho se bachne ki) or queat  nahi (Naikiya karne ki) magar Allah buzrug o bartar azmat wale ki madad se.

No comments:

Post a Comment