Gunah Mita Denay Wala Amal

Gunah Mita Denay Wala Amal

Gunah Mita Denay Wala Amal
Mohsin-e-Insaniyat Rehbar Kamil Hadi Barhaq Mere Aaqa Janab Mohammad Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya Jo shakhs 1 din mein 100 martaba Subhanallahi Wa Bihamdihi kehta hai us ke gunah mita diye jatay hein agarcha wo samundar ki jhaag ke barabar hi ho". (Sahi Bukhari, Hadees 6405)

No comments:

Post a Comment