Sadqa Ki Fazeelat

Sadqa Ki Fazeelat

Sadqa Ki Fazeelat

Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya jis ne pak kamai se 1 khajoor ke barabar sadqa kiya to Allah Ta'la us ko apne dayen hath mein le leta hai or Allah sirf pak kamai ko qabool karta hai, phir us ko khairat karne wale ke liye palta rehta hai jis tarah tum mein se koi shakhs apne bachre ko palta hai yahan tak ke wo khairat pahar ke barabar ho jati hai.

No comments:

Post a Comment