6 Lakh Durood Sharif Ka Sawab

6 Lakh Durood Sharif Ka Sawab

600000 durood sharif ka sawab
Is Durood Sharif ko 1 bar parhen se 600000 Durood Sharif ka sawab hasil hota hai or 1 riwayat yeh bhi hai ke jo is Durood Sharif ko har roz 1000 bar parhe ga wo dono jahan mein sadat mand hoga. Is Durood ko Salatul Sadaat kehte hein.

1 comment: