Har Qisam Ke Gunaho Se Astaghfar

Har Qisam Ke Gunaho Se Astaghfar

har qisam ke gunaho se istaghfar

har qisam ke gunahon se astaghfar
A Allah mere gunaho ki bakhshish de or meri ilmi o amli jahalat ko or jo kuch in mein se tu mujh se ziyada janta hai. A Allah mere in gunahon ko bhi muaf farma dijiye jo mein ne sajeedgi ki halat mein kiye or jo mein ne mazaq mein kiye, jo mujh se ghalti sar zad ho gaye or jin ka mein ne jaan boojh kar irtikab kiya or in jese baqi gunaho jo mein kar betha A Allah tu muaf farma de jo kuch mein ne aage bhej diye or jo mein ne peeche chor diye, jo mein ne alal aelan kiye or jo mein ne pardaye tanhai mein kiye or jo kuch in mein se tu mujh se ziyada janta hai, Tu hi sab se pehle hai or Tu hi sab se aakhir hai or Tu har cheez par qudrat rakhta hai.

No comments:

Post a Comment