Halal Or Haram Ka Farq

Halal Or Haram Ka Farq

halal or haram ka farq
Halal Or Haram Ka Farq In Urdu

Nabi (P.B.U.H) nay farmaya:
"Logo par 1 aesa zamana aaye ga k insan koi parwah nahi karega k jo is nay hasil kiya hai wo halal say hai ya haram say hai."
(Sahih Bukhari Jild 3 Hadees 2059)

No comments:

Post a Comment