Musawat-o-Barabari

Musawat-o-Barabari

Musawat-o-Barabari
Aap (P.B.U.H) ne irshad farmaya:
A logo! tumhara Rab bhi 1 hai or tum 1 baap Hazrat Adam (A.S) ki aulad ho lehaza kisi arabic ko ajmi par or kisi ajmi ko arabic par, isi tarah kisi goray ko kalay pr or kalay ko goray par koi fazeelat hasil  nai, fazeelat ka mayar sirf or sirf taqwa o parhez gari hai."

No comments:

Post a Comment