Tahajjud K Waqt

Tahajjud K Waqt

Tahajjud K Waqt
tahajjud ka waqt

Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai k Rasool Allah (P.B.U.H) ne irshad farmaya:
"Jab raat ka akhri tihai hissa reh jata hai to Allah Tabarak o Ta'la aasman-e-dunya ki taraf nuzool farma kar irshad farmatay hein:
1. Koi hai jo much se Dua mangay or mein us ki Dua qaboll karoo?
2. Koi hai jo mujh se sawal kare or mein usay ata karoo?
3. Koi hai jo mujh se maghfirat chahay or mein us ki maghfirat kar doo?"

No comments:

Post a Comment