Surah Ikhlas K Fazail

Surah Ikhlas K Fawaid

Surah Ikhlas k fawaid
Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya kiya tum mein se koi is se bhi aajiz hai k 1 raat mein tihai Quran parh liya kare? Sahaba (R.A) ne arz kiya k 1 raat mein tihai Quran kesay parha ja sakta  hai. Huzoor (P.B.U.H) ne irshad farmaya k Surah Ikhlas tihai Quran k barabar hai. To jis ne raat mein Surah Ikhlas parhi us ne goya tihai Quran parh liya.
(Sahi Muslim)

No comments:

Post a Comment