Maaf Kartay Rahiye

Maaf Kartay Rahiye

Maaf Kartay Rahiye
Hazrat Abdullah Bin Umar (R.A) se riwayat hai k Rasool Allah (P.B.U.H) ki khidmat aqdas mein 1 Sahabi hazir hue or arz
kiya Ya Rasool Allah (P.B.U.H)! Mein apnay khadim ki ghalti ko kitni martaba maaf karoo? Aap (P.B.U.H) khamoosh rahay,
inho ne phir wohi arz kiya: Mein apnay khadim ko kitni martaba maaf karoo?
Rasool Allah (P.B.U.H) ne irshad farmaya: rozana 70 martaba."

No comments:

Post a Comment