Fajar Or Isha Ki Namaz Ka Ajar

Fajar Or Isha Ki Namaz Ka Ajar

Fajar Or Isha Ki Namaz Ka Ajar
  Jis ne Isha ki Namaz ba jamat ada ki us ne goya nisf raat qayam kya or jis ne Fajar ki Namaz bhi ba jamat ada ki us ne goya sari raat qayam kya.
(Sahi Muslim Sharif 656)

No comments:

Post a Comment