7 Tabah Kun Gunah

7 Tabah Kun Gunah

7 Tabah Kun Gunah
  Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai k Nabi Kareem (P.B.U.H) ne farmaya:
"7 tabah kun gunaho se bacho" logo ne poocha wo konsay gunah hein?
Aap (P.B.U.H) ne farmaya:
1. Allah k sath kisi ko shareek karna.
2. Jadoo karna
3. Kisi ko nahaq mar dalna
4. Sood khana
5. Yateem ka maal harap kar jana
6. Maidan-e-Jihad se bhaag jana
7. Naik aurto par tohmat lagana
(Bukhari, Muslim, Abu Daood, Sunan, Nisai)

No comments:

Post a Comment