Surah Kahf Ki Fazilat

Surah Kahf Ki Fazilat

Surah Kahf Ki Fazilat
Nabi Kareem (P.B.U.H) ne farmaya:
Jis ne Juma k roz Surah Kahaf ki tilawat ki us k liye Allah Ta'la 2 Friday k darmiyan 1 noor roshan farma deta hai.
Nabi Kareem (P.B.U.H) ne farmaya:
Jo shakhs Surah Kahaf ki ibtadai 10 Ayatein yaad kare, wo dajjal k fitna se bachay ga (Yaad karnay se dajjal se panah milay gi.)
(Sahi Muslim)

No comments:

Post a Comment