Munafiq Ki Nishani

Munafiq Ki Nishani

Munafiq Ki Nishani
Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya munafiq ki 3 nishaniya hein, jab bolta hai jhoot bolta hai, jab wada karta hai khilaf karta hai or jab usay ameen banaya jata hai to khayanat karta hai.
(Sahi Bukhari 6095)

No comments:

Post a Comment