Maqbool Duayein

Maqbool Duayein
maqbool duayein
Allah Pak hai, tamam tareef Allah hi k liye hai, Allah k siwa koi maabood barhaq nahi hai or Allah sab se bara hai. (Sahi Muslim: 6847)

No comments:

Post a Comment