Durood Sharif Bara-e Maghfirat

Durood Sharif Bara-e Maghfirat

Durood Sharif Bara-e Maghfirat
Hazrat Muhammad (P.B.U.H) ne farmaya ke jo shakhs yeh Durood Pak parhe agar khara tha to bethne se pehle or betha tha to khare hone se pehlay us ke gunah maaf kar diye jayengay.

No comments:

Post a Comment