Baghair Hisab-o-Kitab Jannat Mein Dakhil Hone Ke Liye

Baghair Hisab-o-Kitab Jannat Mein Dakhil Hona

Baghair Hisab-o-Kitab Jannat Mein Dakhil Hone Ke Liye
Hazrat Imam Shafi (R.A) yeh Durood Pak parhte the or is ki barkat se hisab o kitab se mehfooz rahe.

No comments:

Post a Comment